Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie

Anna Szeląg-Adamczyk

Kancelaria Komornicza nr III


Nieruchomości

Text...

Udział 1/2 w prawie własności gruntu Piława Dolna

 

 

Termin uiszczenia wadium mija za

:
:
:
:

Text...

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Anna Szeląg-Adamczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-02-2024r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie, mieszczącego się pod adresem: 58-200 Dzierżoniów, ul. Świdnicka 51, w sali 200 odbędzie się 


pierwsza licytacja


przysługującego dłużnikowi Piotrowi Mikulec udziału w wysokości 1/2 niewydzielonej części nieruchomości, stanowiącej grunty rolne zabudowane, położonej w Piławie Dolnej, działka gruntu o nr ewidencyjnym 1805. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą SW1D/00044882/8, udział 1/2 stanowi własność dłużnika Piotra Mikulca w związku z uznaniem za bezskuteczną, w stosunku co do wierzyciela Mariana Konieczka umowę darowizny zawartą pomiędzy Piotrem Mikulec a Zofią Mikulec.
    Nieruchomość gruntowa o pow. 0,5379 ha stanowi działkę o nr ewid. 1805, obręb 0011 Piława Dolna, usytuowaną w strefie pośredniej wsi, przy lokalnych drogach asfaltowych (ul. Stawowa i ul. Błotnista). Nieruchomość częściowo zabudowana dwoma budynkami gospodarczymi i wiatą. Budynek gospodarczy nr 1 o pow. użytkowej: 195,502, - (stodoła), murowany, wybudowany ok. 1910r. Budynek gospodarczy nr 2 o pow. użytkowej 952,74m2 - (obora), murowany, wybudowany ok. 1910r. Budynki gospodarcze nr 1 i nr 2 stanowią funkcjonalną całość. Wiata gospodarcza o pow. zabudowy 350,00m2, częściowo murowana. Budowla wyposażona w instalację elektryczną siły.
Dojazd do nieruchomości bezpośrednio z dróg lokalnych o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość jest uzbrojona w nieczynne sieci: energetyczną i wodociągową. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Piława Dolna w gminie Dzierżoniów, zatwierdzonego uchwałą NR XXXIX/289/13 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 27 czerwca 2013r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Woj. Dolnośląskiego, poz. 4337, z dnia 15.07.2013r. dla działki nr 1805 położonej w obrębie Piława Dolna mieści się w strefie oznaczonej symbolem: MN/MW/U 1.05 - "mieszkalnictwo jednorodzinne, wielorodzinne oraz usługi komercyjne wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi, infrastrukturą techniczną oraz komunikacja wewnętrzna". 
Suma oszacowania wynosi 68 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  51 075,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 810,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 95270007 0000 1980 2000 0001.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00  do godz.12:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie przy ul. Świdnicka 51 pok. 1 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.komornik-dzierzoniow.pl,  www.licytacje.komornik.pl
Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. 600 348 517, 505 849 171.