Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie

Anna Szeląg-Adamczyk

Kancelaria Komornicza nr III


Nieruchomości

Termin wpłaty wadium mija za:

:
:
:
:

T

 OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Anna Szeląg-Adamczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-02-2020r. o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie (mieszczącego się pod adresem: Dzierżoniów, ul. Świdnicka 51), w sali 203 odbędzie się
 

druga licytacja 


nieruchomości - lokali użytkowych, które tworzą funkcjonalno-gospodarczą całość i sprzedawane są łącznie a stanowią:
    - lokal stanowiący odrębną nieruchomość wraz z udziałem 744/10000 we wspólnych częściach budynku 
i prawie użytkowania wieczystego terenu, położony: 58-200 Dzierżoniów, ul. Słowiańska, lokal użytkowy A, dla którego Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00043430/8, własność dłużnika Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "GEDEON" M. Socha, W. Rutkowski - spółka jawna.
Lokal niemieszkalny "A" położony na Ip. budynku jednopiętrowego, składający się z jednego pomieszczenia o charakterze biurowym. Według pomiarów nieruchomość ma powierzchnię użytkową 22,14m2, natomiast w treści KW ujawniona jest powierzchnia 22,59m2. Lokal jest w dobrym stanie technicznym i wizualnym. Jest wyposażony 
w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie centralne z piecem znajdującym się w lokalu "A/1". Dojazd 
i dostęp do lokalu jest dobry i może się odbywać się od strony ulicy Słowiańskiej i przez wewnętrzne podwórko, jednak wejście na piętro odbywa się klatką schodową innego lokalu. Z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 0,0744 w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego do dnia 05.03.2098r. gruntu (objętego KW SW1D/00053755/5) w granicach działki nr 46/11 obręb Przedmieście, gmina miejska Dzierżoniów.
    - lokal stanowiący odrębną nieruchomość wraz z udziałem 813/10000 we wspólnych częściach budynku i prawie użytkowania wieczystego terenu, położony: 58-200 Dzierżoniów, ul. Słowiańska, lokal użytkowy A/1, dla którego Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00043431/5, własność dłużnika Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "GEDEON" M. Socha, W. Rutkowski - spółka jawna.
Lokal niemieszkalny "A/1"położony na parterze budynku jednopiętrowego, składający się z dwóch pomieszczeń: kotłowni i łazienki. Według pomiarów nieruchomość ma powierzchnię użytkową 24,42m2, natomiast w treści KW ujawniona jest powierzchnia 24,67m2. Lokal jest w dobrym stanie technicznym, elementy wykończeniowe mocno zużyte. Jest wyposażony w instalacje: elektryczną i wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie centralne z piecem znajdującym się w lokalu (piec jest częścią instalacji centralnego ogrzewania obsługującego kilka lokali i nie jest uwzględniony w wycenie). Dojazd i dostęp do lokalu jest dobry i może odbywać się od strony ulicy Słowiańskiej i przez wewnętrzne podwórko, wejście do lokalu bezpośrednio z zewnątrz. Z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 0,0813 w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego do dnia 05.03.2098r. gruntu (objętego KW SW1D/00053755/5) 
w granicach działki nr 46/11 obręb Przedmieście, gmina miejska Dzierżoniów. Budynek, w którym mieszczą się lokale to jeden z zespołu budynków: mieszkalnego i użytkowych, w kształce litery L. Stanowi obiekt jednopiętrowy w dość dobrym stanie technicznym, położony w atrakcyjnej, dla użytkowego charakteru lokalu, strefie rynku, na działce nr 46/11 obręb Przedmieście, która według stadium uwarunkowaniń i kierunków zagospodarowania przestrzennego Dzierżoniowa (brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) jest położona na terenie zabudowy mieszkaniowej średniej intensywności (oznaczenie MS).
           Suma oszacowania wynosi 82.300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 54.867,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8.230,00zł.  Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis  z rejestru gruntów wraz 
z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.licytacje.komornik.pl
Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. 505 849 171. 

ext...

:
:
:
:

Text...

 OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Anna Szeląg-Adamczyk, Kancelaria Komornicza nr III na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-02-2020r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie (mieszczącego się pod adresem: Dzierżoniów, ul. Świdnicka 51), w sali 203 odbędzie się 


druga licytacja 


nieruchomości gruntowej - działki nr 328/2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej: 58-210 Ratajno, Ratajno nr 47A, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00035079/0 własność Dariusza Klepacza.
    Nieruchomość gruntowa o powierzchni 8 200,00m2, położona we wsi Ratajno, nr 47A, działka geodezyjna nr 328/2, o dość regularnym kształcie, częściowo zagospodarowana: zabudowana budynkiem mieszkalnym i ogrodzona. Działka jest położona przy niedawno modernizowanej drodze Dzierżoniów- Łagiewniki, dostęp do nieruchomości wygodny - drogą asfaltową. Dla obszaru obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp) wprowadzony Uchwałą Nr IX/68/15 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 25 czerwca 2015r. 
    Budynek murowany, z dachem wielospadowym o konstrukcji drewnianej krytym blachą. Stanowi obiekt jednopiętrowy w dobrym stanie technicznym, niepodpiwniczony o powierzchni zabudowy 146,60m2 i powierzchni użytkowej 198,09m2. Jest wyposażony w instalacje: wodno-kanalizacyjną (woda z sieci wodociągowej, kanalizacja odprowadzana do zbiornika z rozsączaniem rurowym), elektryczną, oraz centralne ogrzewanie z piecem węglowym 
i olejowym. Podział kondygnacyjny powierzchni użytkowej budynku prezentuje się następująco: parter 108,43m2, I piętro 89,66m2. Dostęp do I piętra za pomocą prowizorycznych drewnianych schodów drabinowych. Wewnętrzne elementy wykończeniowe parteru wykazują oznaki zużycia. Na piętrze znajduje się siedem nieużytkowanych pomieszczeń, wymagających uporządkowania, wykończenia i wykonania właściwej klatki schodowej. Elewacja budynku oraz pokrycie dachu wymaga remontu bądź naprawy.
           Suma oszacowania wynosi 305 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 203 334,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 500,00zł.     
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz 
z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.licytacje.komornik.pl
Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. 505 849 171. 

:
:
:
:

Text...

 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

 

    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Anna Szeląg-Adamczyk, Kancelaria Komornicza nr III na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 03-03-2020r. o godz. 09:00 w  budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mieszczącego się przy ul. Świdnicka 51, w sali 202 odbędzie się 


pierwsza licytacja 


nieruchomości, stanowiącej lokal mieszkalny wraz z udziałem 18,73% we wspólnych częściach budynku i w prawie własności terenu (objętych KW SW1D/00023441/2), położonej: 58-230 Niemcza, Rynek 50/3, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00047872/6, własność dłużnika Roberta Florczaka. 
    Lokal mieszkalny nr 3 o pow. według pomiarów 41,77m2, składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki przedpokoju, położony jest na II piętrze budynku, wejście do mieszkania z klatki schodowej. Powierzchnia użytkowa lokalu odbiega od wskazanej w treści KW tej. 42,02m2. Niewielka różnica może być spowodowana wcześniejszymi pracami remontowo-modernizacyjnymi. Pomieszczenia są w dość dobrym stanie technicznym i wizualnym, elementy wykończenia są nieco zniszczone i odbiegają od dzisiejszych standardów. Mieszkanie jest ograniczone funkcjonalnie pomieszczeniami przechodnimi i "ciemną" kuchnią. Lokal o średnim standardzie, wyposażony w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną i gazu (brak licznika), c.o. z piecem gazowym (nieczynne). 
    Budynek, w którym mieści się lokal, to obiekt dwupiętrowyw zwartej zabudowie szeregowej (kamienica) centrum miasta, w dostatecznym stanie technicznym. Według ewidencji budynków wybudowany w 1870r., wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków. Kamienica położona w dobrej mieszkaniowo strefie miasta na działce nr ewid. 261/16 o pow. 143,00m2, która według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) znajduje się w granicach obszaru centrum handlowo-usługowego. 
    Suma oszacowania wynosi 50 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 37 500,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 000,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 
08 95270007 0000 1980 2000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu
z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.licytacje.komornik.pl
Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. 505 849 171.  
 

Text...

:
:
:
:

Text..

 OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Anna Szeląg-Adamczyk, Kancelaria Komornicza nr III na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-03-2020r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali 200 odbędzie się


 druga licytacja 


nieruchomości, działki nr 366/2, położonej w Nowiźnie, ul. Wąska 2, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze SW1D/00005044/7, własność dłużniczki Jolanty Garnys.
    Nieruchomość gruntowa, stanowi działkę nr 366/2 o pow. 0,1626 ha, kształtem zbliżoną do prostokąta, zabudowaną budynkiem mieszkalno-gospodarczym. Bezpośredni dojazd do nieruchomości – gminną drogą asfaltową. Nieruchomość wyposażona w przyłącza sieci infrastruktury technicznej: energetyczne, kanalizacji sanitarnej – zbiornik bezodpływowy oraz przyłącza wodociągowego (wszystkie przyłącza nieczynne od kilku lat). Działka jest ogrodzona łącznie z sąsiednią działką nr 367, a przebieg ogrodzenia na przedmiotowej działce nie jest zgodny z jej granicami.         Budynek mieszkalno-gospodarczy nr 2, dwukondygnacyjny, w zabudowie wolno-stojącej, niepodpiwniczony, z poddaszem w części użytkowym, z przybudowanym wiatrołapem, nad którym znajduje się niewielki taras z drewnianą balustradą. Budynek wyposażony w części w instalacje: elektryczną, kanalizacji sanitarnej, wodociągową. Posadowiony ok 18m od drogi gminnej, wybudowany prawdopodobnie ok. 1860 roku, o czym świadczy napis na jego ścianie szczytowej. Z uwagi na brak możliwości dokonania oględzin wewnątrz budynku, brak danych dotyczących stanu elementów wykończenia wnętrza. Rzut bryły budynku składa się z prostokątów o kształcie litery L. Zgodnie z informacją uzyskaną od Wójta Gminy Dzierżoniów powierzchnia użytkowa znajdująca się w ewidencji podatkowej wynosi: dla budynku mieszkalnego 195,30m2, budynek związany z prowadzeniem działalności gospodarczej 242,86m2. Wokół części budynku wykonana opaska betonowa, przed gankiem znajduje się utwardzenie z kamienia. Brak chodnika prowadzącego od drogi gminnej do budynku. Na niezabudowanej części działki znajdują się również pozostałości z murów z cegły, elementy infrastruktury ogrodowej, zbiornik lub studnia podziemna przykryta betonową płytą, brak danych dot. szamba.
W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Nowizna (Uchwała Rady Gminy Dzierżoniów Nr III/17/10 z dnia 21.12.2010r.) działka nr 366/2, obręb 0007 Nowizna, położona jest na terenie oznaczonym symbolem: MN/U 2, w granicach strefy „OW” obserwacji archeologicznej, w obszarze wymagającym ochrony przed zalaniem. 
Suma oszacowania wynosi 262 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 175 266,67zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 290,00zł. 
     Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy 
w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz 
z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Opis dostępny jest również na stronie internetowej:  www.licytacje.komornik.pl Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. 505 849 171.  

.