Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie

Anna Szeląg-Adamczyk

Kancelaria Komornicza nr III


Nieruchomości

Text...

 

 

Termin uiszczenia wadium mija za

:
:
:
:

 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 


    
   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Anna Szeląg-Adamczyk, Kancelaria Komornicza nr III na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-10-2022r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę pod adresem: 58-200 Dzierżoniów, ul. Świdnicka 51 w sali 202 odbędzie się 


pierwsza licytacja 


nieruchomości gruntowej, działki o nr ewid. 367, położonej w Nowiźnie (gm. Dzierżoniów), obręb ewidencyjny 0007 Nowizna, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW SW1D/00013000/6, własność dłużniczki Jolanty Garnys.
    Działka nr 367 o powierzchni 0,6461 ha, kształt wielokątny, średnio regularny. Teren względnie płaski 
i częściowo ogrodzony. Działka położona  jest na poziomie dróg, z którymi bezpośrednio graniczy od strony północnej, wschodniej i zachodniej. Wzdłuż granic działki znajdują się gęste zadrzewienia. Wschodnia część działki mocno zadrzewiona i zakrzaczona. Teren nieużytkowany.Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla wsi Nowizna , Uchwała nr III/17/10  z dnia 18.10.2004 r. Rady Gminy  Dzierżoniów z dnia 21.12.2010 r. Zgodnie z powyższym planem działka nr 367 oznaczona jest symbolem R1 - produkcja rolnicza z wykluczeniem zabudowy. Działka położona jest przy skrzyżowaniu ul.Wąskiej i ul.Widokowej. Obie ulice oznaczone są jako ulice dojazdowe. Działka nr 367 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Teren uzbrojony w sieć energetyczną i w sieć wodociągową. Przez wschodnią część terenu  równolegle do granicy działki przebiega sieć wodociągowa wo 110. Przez niewielki fragment działki przebiega przyłącze wodociągowe ( wo40c) do budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wąskiej 2 ( działka nr 366/2) oraz do budynku przy ul.Wąskiej 3 ( działka nr 293).
    Suma oszacowania wynosi 139 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   104 475,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 930,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 95270007 0000 1980 2000 0001.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.12:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komornika przy ul. Świdnicka 38 bud. 2A/11 pok. 1 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Szczegółowych informacji komornik udziela pod nr tel: 600 348 517

Termin uiszczenia wadium mija za

:
:
:
:


 OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 


    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Anna Szeląg-Adamczyk, Kancelaria Komornicza nr III na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-11-2022 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie, mającego siedzibę pod adresem: 58-200 Dzierżoniów, ul. Świdnicka 51, w sali 203 odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej, stanowiącej działki o numerze ewidencyjnym: 19 i 20 o łącznej pow. 1165 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i warsztatowym, położonej: 58-260 Bielawa, Ostroszowicka 8 A, obręb: 0004 - Nowa Bielawa, pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00011180/7. Przedmiotowa nieruchomość stanowi na prawach wspólności majątkowej małżeńskiej własność dłużników Kazimierza Kuć i Elżbiety Kuć.
    Działka o numerze ewid. 19, o powierzchni 395 m2 zabudowana budynkiem niemieszkalnym, w ewidencji gruntów jest sklasyfikowana jako tereny mieszkaniowe B. Działka o numerze ewid. 20 o powierzchni 770m2 zabudowana: budynkiem mieszkalno-użytkowym, budynkiem niemieszkalnym (garażem) oraz budynkiem niemieszkalnym, w ewidencji gruntów sklasyfikowana również jako tereny mieszkaniowe B. Nieruchomość jest w znacznej części zabudowana, pow. zabudowy kubaturowej to 428,20m2, część niezabudowana jest zaniedbana i nieuporządkowana.  Działki są położone w południowej części miasta, stosunkowo blisko granicy zurbanizowania. Jest to zadowalająca strefa rynku lokalnego z wygodnym dojazdem ul. Ostroszowicką. Wg stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nieruchomość znajduje się na obszarze zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności (oznaczenie w stadium MN). Dla tego obszaru nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
    Suma oszacowania wynosi 984 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 656 000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 98 400,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis  z rejestru gruntów wraz 
z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.licytacje.komornik.pl
Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. 600 348 517, 505 849 171