Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie

Anna Szeląg-Adamczyk

Kancelaria Komornicza nr III


Nieruchomości

Text...

Termin uiszczenia wadium mija za:

:
:
:
:

 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Anna Szeląg-Adamczyk, Kancelaria Komornicza nr III na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-09-2022r. o godz. 09:15 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie Wydział I Cywilny, mającego siedzibę pod adresem 58-200 Dzierżoniów, ul. Świdnicka 51, w sali 200 odbędzie się


 pierwsza licytacja 


udziału w wysokości 1/4 niewydzielonej części nieruchomości, stanowiącej lokal mieszkalny wraz z udziałem 19,5% we wspólnych częściach budynku i prawie użytkowania wieczystego terenu, objętych KW 20002, położonej: Przerzeczyn Zdrój ul. Zdrojowa 23/1. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW SW1D/00024456/7, udział w wysokości 1/4 stanowi własność dłużnika Jerzego Skrzypczak.
    Lokal mieszkalny nr 1 usytuowany na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Zdrojowej nr 23 w Przerzeczynie Zdroju o powierzchni użytkowej 39,30m2. Lokal wyposażony w instalacje: elektryczną oświetleniową, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, gazową (aktualnie nieczynną ale dostępną), sygnalizacyjną (nieczynna), piecyk grzewczy "Koza" na paliwo stałe. Brak instalacji wentylacyjnej. Do lokalu przynależą 3 pomieszczenia gospodarcze położone na poddaszu budynku. 
    Budynek mieszkalny posadowiony na działce gruntu o numerze ewid. 347/19, o pow. 0,0911 ha. Budynek wybudowany ok. 1870r., stanowi obiekt wielorodzinny, częściowo podpiwniczony, o jednej klatce schodowej i dwóch kondygnacjach naziemnych, w zabudowie wolnostojącej z poddaszem użytkowym. Fundamenty z kamienia i cegły, ściany konstrukcyjne z cegły ceramicznej. Do budynku (dla ruchu pieszego) prowadzi wyłożona kamieniem ścieżka. 
    Działka gruntu o nr ewid. 347/19 o pow. 0,0911ha, w części zabudowana budynkiem mieszkalnym z przyległym garażem, część działki zagospodarowana na teren rekeracyjny. Teren działki częściowo ogrodzony. Dostępność komunikacyjna dość dobra lokalną drogą asfaltową. Dostępne sieci infrastruktury technicznej: energetyczne, wodociągowe z ujęcia gminnego, kanalizacyjne: sanitarne, gazowe. Zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przerzeczyn-Zdrój zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIII/123/12 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 26.10.2012r. (Dz.Urz. Woj. Dolnośląskiego z 07.01.2013r., poz. 74), przedmiotowa działka nr 347/19, położona w obrębie wsi Przerzeczyn Zdrój posiada następujący zapis: UZ/MT 1.01: strefa usług lecznictwa uzdrowiskowego oraz obiektów i usług związanych z obsługą ruchu turystycznego.
Suma oszacowania wynosi 9 650,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 7 237,50zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 965,00zł  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 95270007 0000 1980 2000 0001  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.13:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 Komornik Sądowy
Anna Szeląg-Adamczyk   
 

Termin uiszczenia wadium mija za:

:
:
:
:

 

 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Anna Szeląg-Adamczyk, Kancelaria Komornicza nr III na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 23-09-2022r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie Wydział I Cywilny mającego siedzibę pod adresem 58-200 Dzierżoniów, ul. Świdnicka 51, w sali 200  odbędzie się


 pierwsza licytacja 


przysługującego dłużnikowi Piotrowi Mikulec udziału w wysokości 1/2 niewydzielonej części nieruchomości, stanowiącej grunty rolne zabudowane, położonej w Piławie Dolnej, działka gruntu o nr ewidencyjnym 1805. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą SW1D/00044882/8, udział 1/2 stanowi własność dłużnika Piotra Mikulca w związku z uznaniem za bezskuteczną, w stosunku co do wierzyciela Mariana Konieczka umowę darowizny zawartą pomiędzy Piotrem Mikulec a Zofią Mikulec.
    Nieruchomość gruntowa o pow. 0,5379 ha stanowi działkę o nr ewid. 1805, obręb 0011 Piława Dolna, usytuowaną w strefie pośredniej wsi, przy lokalnych drogach asfaltowych (ul. Stawowa i ul. Błotnista). Nieruchomość częściowo zabudowana dwoma budynkami gospodarczymi i wiatą. Budynek gospodarczy nr 1 o pow. użytkowej: 195,502, - (stodoła), murowany, wybudowany ok. 1910r. Budynek gospodarczy nr 2 o pow. użytkowej 952,74m2 - (obora), murowany, wybudowany ok. 1910r. Budynki gospodarcze nr 1 i nr 2 stanowią funkcjonalną całość. Wiata gospodarcza o pow. zabudowy 350,00m2, częściowo murowana. Budowla wyposażona w instalację elektryczną siły.
Dojazd do nieruchomości bezpośrednio z dróg lokalnych o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość jest uzbrojona w nieczynne sieci: energetyczną i wodociągową. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Piława Dolna w gminie Dzierżoniów, zatwierdzonego uchwałą NR XXXIX/289/13 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 27 czerwca 2013r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Woj. Dolnośląskiego, poz. 4337, z dnia 15.07.2013r. dla działki nr 1805 położonej w obrębie Piława Dolna mieści się w strefie oznaczonej symbolem: MN/MW/U 1.05 - "mieszkalnictwo jednorodzinne, wielorodzinne oraz usługi komercyjne wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi, infrastrukturą techniczną oraz komunikacja wewnętrzna". 
Suma oszacowania wynosi 68 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 51 075,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 810,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 95270007 0000 1980 2000 0001.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00  do godz.12:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie przy ul. Świdnicka 51 pok. 1 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


 Komornik Sądowy
Anna Szeląg-Adamczyk   

 

.

Termin uiszczenia wadium mija za:

:
:
:
:

Text...

 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI 
SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Anna Szeląg-Adamczyk, Kancelaria Komornicza nr III na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  07-10-2022r. o godz.11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę w Dzierżoniowie przy ul. Świdnicka 51 w sali nr 200, odbędzie się 


pierwsza licytacja 


ograniczonego prawa rzeczowego- spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, położonego: 58-250 Pieszyce, ul. Kościuszki 3/32, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielawie (Adres spółdzielni: 58-260 Bielawa, Os. Włókniarzy 1), dla którego  Sąd Rejonowyw Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze  SW1D/00044816/5, przysługującego Józefowi Kieliszakowi. 
    Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 32,50m2 (według pomiarów) składający się z pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju, jest położony na III piętrze budynku czteropiętrowego.  Istnieje różnica pomiędzy powierzchnią lokalu określoną w ewidencji Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie (34,10m2) a pomiarem dokonanym w trakcie oględzin lokalu. Różnica może być spowodowana pracami remontowymi w lokalu, czy też obecnie obowiązującą normą dotyczącą pomiarów (PN-EN 9836 - np. w świetle wyprawionych ścian). Mieszkanie jest w dość dobrym stanie technicznym i wizualnym, elementy wykończeniowe odpowiadają jedynie w części dzisiejszym standardom i wykazują ślady zużycia. Do lokalu przypisana jest piwnica o pow. 3,82m2. Lokal o średnim standardzie, wyposażony w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, gazową i centralnego ogrzewania.
    Budynek, w którym mieści się lokalto obiekt czteropiętrowy, w dobrym stanie technicznym, wieloklatkowy, w zwartej zabudowie, w środkowej części miasta - atrakcyjnej strefie rynku lokalnego, posadowiony na działce, która wg planu zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr XIV/105/2019 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 30.12.2019r.) jest położona na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (oznaczenie w planie MW.1).
    Suma oszacowania wynosi 85 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 63 750,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 500,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 95270007 0000 1980 2000 0001 Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.   do godz.  oraz przeglądać w  kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 


Opis dostępny jest również na stronie internetowej:   www.licytacje.komornik.pl
Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. 600 348 517

 

Termin uiszczenia wadium mija za

:
:
:
:

 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 


    
   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Anna Szeląg-Adamczyk, Kancelaria Komornicza nr III na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-10-2022r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę pod adresem: 58-200 Dzierżoniów, ul. Świdnicka 51 w sali 202 odbędzie się 


pierwsza licytacja 


nieruchomości gruntowej, działki o nr ewid. 367, położonej w Nowiźnie (gm. Dzierżoniów), obręb ewidencyjny 0007 Nowizna, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW SW1D/00013000/6, własność dłużniczki Jolanty Garnys.
    Działka nr 367 o powierzchni 0,6461 ha, kształt wielokątny, średnio regularny. Teren względnie płaski 
i częściowo ogrodzony. Działka położona  jest na poziomie dróg, z którymi bezpośrednio graniczy od strony północnej, wschodniej i zachodniej. Wzdłuż granic działki znajdują się gęste zadrzewienia. Wschodnia część działki mocno zadrzewiona i zakrzaczona. Teren nieużytkowany.Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla wsi Nowizna , Uchwała nr III/17/10  z dnia 18.10.2004 r. Rady Gminy  Dzierżoniów z dnia 21.12.2010 r. Zgodnie z powyższym planem działka nr 367 oznaczona jest symbolem R1 - produkcja rolnicza z wykluczeniem zabudowy. Działka położona jest przy skrzyżowaniu ul.Wąskiej i ul.Widokowej. Obie ulice oznaczone są jako ulice dojazdowe. Działka nr 367 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Teren uzbrojony w sieć energetyczną i w sieć wodociągową. Przez wschodnią część terenu  równolegle do granicy działki przebiega sieć wodociągowa wo 110. Przez niewielki fragment działki przebiega przyłącze wodociągowe ( wo40c) do budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wąskiej 2 ( działka nr 366/2) oraz do budynku przy ul.Wąskiej 3 ( działka nr 293).
    Suma oszacowania wynosi 139 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   104 475,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 930,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 95270007 0000 1980 2000 0001.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.12:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komornika przy ul. Świdnicka 38 bud. 2A/11 pok. 1 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Szczegółowych informacji komornik udziela pod nr tel: 600 348 517; 505 849 171