Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie

Anna Szeląg-Adamczyk

Kancelaria Komornicza nr III


Nieruchomości

Text..ter.

Termin uiszczenia wadium mija za:

:
:
:
:

Text...

 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 44882

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Anna Szeląg-Adamczyk na podstawie art.953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-11-2021r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51 w sali nr 200, odbędzie się

 

pierwsza licytacja

 

nieruchomości stanowiącej grunty rolne zabudowane, położonej w Piławie Dolnej, działka gruntu o nr ewidencyjnym 1805 położonej: 58-241 Piława Dolna, Działka Nr 1805, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystychprowadzi księgę wieczystą o numerze KW 44882 [NKW: SW1D/00044882/8] własność w udziale 1/2 dłużnika Piotra Mikulca Nieruchomość gruntowa o pow. 0,5379 ha stanowi działkę o nr ewid. 1805, obręb 0011 Piława Dolna, usytuowaną w strefie pośredniej wsi, przy lokalnych drogach asfaltowych (ul. Stawowa i ul. Błotnista). Nieruchomość zabudowana dwoma budynkami gospodarczymi i wiatą. Pozostała część działki porośnięta trawą, krzewami i drzewami. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio z dróg lokalnych o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość jest uzbrojona w nieczynne sieci: energetyczną i wodociągową. Działkę przecinają od strony północnej sieci infrastruktury technicznej: kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej (Ø 300mm), posiada także dostęp do innych sieci infrastruktury technicznej: kanalizacji sanitarnej i deszczowej (w przyległej drodze od strony zachodniej), co może ograniczać zabudowę działki.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Piława Dolna w gminie Dzierżoniów, zatwierdzonego uchwałą NR XXXIX/289/13 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 27 czerwca 2013r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Woj. Dolnośląskiego, poz. 4337, z dnia 15.07.2013r. dla działki nr 1805 położonej w obrębie Piława Dolna mieści się w strefie oznaczonej symbolem: MN/MW/U 1.05  "mieszkalnictwo jednorodzinne, wielorodzinne oraz usługi komercyjne wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi, infrastrukturą techniczną oraz komunikacja wewnętrzna". Nieruchomość położona jest w granicach strefy "B" ochrony konserwatorskiej stanowiącej jednocześnie granicę obszaru historycznego oraz układu ruralistycznego oraz granicę strefy "OW" obserwacji archeologicznej. 

 

Suma oszacowania wynosi 68 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 51 075,00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 810,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą
uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.licytacje.komornik.pl, www.komornik-dzierzoniow.pl
Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. 505 849 171.

Termin uiszczenia wadium mija za:

:
:
:
:

Text...

 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Anna Szeląg-Adamczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-06-2021r. o godz. 13:45 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mieszczącego się pod adresem: 58-200 Dzierżoniów, ul. Świdnicka 51, w sali 200 odbędzie się


pierwsza licytacja 


nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny, położonej w Dzierżoniowie, Os. Złote 4C/11 wraz z udziałem 490/10000 w częściach wspólnych i prawnie własności nieruchomości gruntowej (KW SW1D/00019186/5). Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą SW1D/00021707/1, własność dłużniczki Anny Fafuła.   
    Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 27,12m2 (według pomiarów), położony na III piętrze, składa się z pokoju, nyży, kuchni, łazienki i przedpokoju. Istnieje rozbieżność pomiędzy danymi zawartymi w Księdze Wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym. Powierzchnia użytkowa wg pomiarów wynosi 27,12m2, natomiast w KW – 27,52m2. Różnica może być spowodowana pracami remontowymi w lokalu: wydzieleniem z pokoju dodatkowego pomieszczenia – nyży. Mieszkanie jest w dobrym stanie technicznym i wizualnym. Elementy wykończenia nie w pełni odpowiadają dzisiejszym standardom i wykazują znaczne ślady zużycia. Do lokalu jest przynależna niewielka piwnica. Powierzchnia użytkowa poszczególnych pomieszczeń wynosi: pokój 12,78m2, nyża 4,46m2, kuchnia 4,87m2, łazienka 2,76m2, przedpokój 2,25m2. Lokal o średnim standardzie, wyposażony w instalacje wodno-kanalizacyjną, elektryczną, gazową i centralnego ogrzewania. 
    Budynek, w którym mieści się lokal to obiekt wieloklatkowy, czteropiętrowy, w dobrym stanie technicznym, w zabudowie osiedlowej. Położony w środkowej części miasta – atrakcyjnej strefie rynku lokalnego, posadowiony na działce, która wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Rady Miasta Dzierżoniowa Nr XLIII/288/13 z 30.12.2013r.) leży na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (oznaczenie w planie 9MW). 
    Suma oszacowania wynosi 99 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 74 400,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 920,00zł. 
    Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz 
z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.licytacje.komornik.pl, www.komornik-dzierzoniow.pl
Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel.
505 849 171.  

Termin uiszczenia wadium mija za:

:
:
:
:

 

 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Anna Szeląg-Adamczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-09-2021r. o godz. 11:15 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mieszczącego się pod adresem: 58-200 Dzierżoniów, ul. Świdnicka 51, w sali 202 odbędzie się


pierwsza licytacja 

nieruchomości, stanowiącej lokal mieszkalny wraz z udziałem 2300/10000 we wspólnych częściach nieruchomości objętej KW SW1D/00020887/9, położonej: 58-217 Roztocznik 29/4, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW SW1D/00053464/8, własność dłużnika Ernesta Miśków.
    Lokal mieszkalny nr 4 usytuowany jest na parterze budynku, składa się z dwóch pokoi (pow. uż.: pokój 1 - 13,40m2, pokój 2 - 19,50m2) i kuchni (pow. uż 9,10m2). Brak łazienki i WC. Wejście do lokalu z podwórka od strony szczytowej budynku, bezpośrednio do kuchni. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 38,00m2. Lokal wyposażony w instalacje: elektryczną oświetleniową - aluminiową (o dużym stopniu zużycia), wodociągową, telekomunikacyjną (telefon stacjonarny); ogrzewanie lokalu: piec kaflowy i piecyk na paliwo stałe. W mieszkaniu brak kanalizacji sanitarnej. Na działce posadowiony jest ustęp suchy - na podwórku działki, za budynkiem, z którego korzysta właściciel lokalu. Standard wykończenia lokalu - bardzo niski, funckjonalność - słaba, stan techniczny lokalu bardzo niski. Lokal kwalifikuje się do kapitalnego remontu. Właściciel lokalu korzysta z ogrodu w tyle budynku (środkowa część podwórza).  
    Budynek mieszkalny nr 29 stanowi obiekt jednokondygnacyjny, wolnostojący, z poddaszem użytkowym położony we wsi Roztocznik, posadowiony na działce o nr ewid. 75/1 tuż przy drodze asfaltowej. Został wybudowany ok. 1920r. Do budynku prowadzą trzy wejścia (od frontu, od tyłu i od szczytu). Przeznaczenie budynku: mieszkalne. Fundamenty wykonane z kamienia i cegły, brak podmurówki. Ściany konstrukcyjne wykonane z cegły ceramicznej; ścianki działowe z cegły ceramicznej i suporeksu. W budynku brak izolacji. Na parterze występują zawilgocenia i wykwity. Stan techniczny - niski. Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną - oświetleniową, wodociągową, kanalizację sanitarną, telekomunikacyjną, ogrzewanie w lokalach: piecowe i etażowe.
    Działka gruntu o nr ewid. 75/1, o pow. 1133m2, w części zabudowana budynkiem mieszkalnym jednokondygnacyjnym z poddaszem użytkowym, teren działki nie jest ogrodzony. Położenie i lokalizacja działki - średnio korzystna, w centrum wsi, w odległości ok. 8 km od powiatowego i gminnego miasta Dzierżoniów. Dostępność komunikacyjna - dobra, lokalną drogą asfaltową. Dostępne sieci infrastruktury technicznej: energetyczne, wodociągowe z ujęcia gminnego, zbiornik kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Roztocznik, zatwierdzonego Uchwałą Nr XLVII/414/10 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 28.01.2010r. (opub. w Dz.Urz. Woj. Dolnościąskiego Nr 84 z 2010r. poz. 1278) przedmiotowa działka nr 75/1 położona w obrębie Roztocznik posiada następujący zapis: funkcja wiodąca: MN 1 - mieszkalnictwo o charakterze jednorodzinnym, funkcje uzupełniające: usługi komercyjne nieuciążliwe. Działka położona w granicach strefy "OW:" obserwacji archeologicznej.
    Suma oszacowania wynosi 25 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 18 825,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 510,00zł. 
    Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz 
z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.licytacje.komornik.pl, www.komornik-dzierzoniow.pl
Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. 505 849 171.  

Text...