Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie

Anna Szeląg-Adamczyk

Kancelaria Komornicza nr III


Nieruchomości

Text...

Text...

Tex

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Anna Szeląg-Adamczyk zawiadamia, że wyznaczona na dzień 08-12-2020r. o godz. 13:45  pierwsza licytacja nieruchomości lokalowej użytkowej nr 17 położonej w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38 bud. 23 wraz z udziałem 1281/10000  (12,81%) we wspólnych częściach budynku i w prawie wieczystego użytkowania terenu. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze SW1D/00046466/0, własność w udziale 1/2 Przemysława Finogenow oraz w udziale 1/2 Ryszarda Syskowskiego została ODWOŁANA.

t...

Text..ter.

Termin uiszczenia wadium mija za:

:
:
:
:

 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Anna Szeląg-Adamczyk, Kancelaria Komornicza nr III na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-12-2020r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali 200 odbędzie się


pierwsza licytacja 


nieruchomości gruntowej, stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych: 439, 1025, 136, 162/2, położonej: 58-116 Mościsko (pow. dzierżoniowski, gm. Dzierżoniów), dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW SW1D/00001228/3, własność dłużnika: Krzysztof Habera. Przedmiotowa nieruchomość stanowi kompleks działek o łącznej powierzchni 5,1924 ha, położonych w południowo-wschodniej i wschodniej części wsi Mościsko.  W uchwalonym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Mościsko (Uchwała Nr III/18/10 z dnia 21.12.2010r. Rady Gminy Dzierżoniów, opublikowana w Dz.Urz. Woj. Dolnośląskiego nr 53 z 2011r., poz. 700) przedmiotowe działki położone są na terenie oznaczonym symbolami:
działka nr 1025, obręb 0005 – MN 1 (mieszkalnictwo o charakterze jednorodzinnym), KDD 1 (drogi i ulice dojazdowe), częściowo w granicach strefy „OW” obserwacji archeologicznej;
działka nr 439, obręb 0005 – R1 (produkcja rolnicza z wykluczeniem zabudowy), w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią;
działka nr 162/2, obręg 0005 – R1 (produkcja rolnicza z wykluczeniem zabudowy). Oznaczenia informacyjne nie stanowiące ustaleń planu: gazociąg podwyższonego średniego ciśnienia Dn300 wraz ze strefą kontrolowaną o szerokości 6m, projektowana przebudowa linii energetycznej z 220 na 400kV wraz ze strefą ochronną 35m od osi linii;
działka nr 136, obręb 0005 – R1 (produkcja rolnicza z wykluczeniem zabudowy).
Wszystkie działki leżą w granicach obszaru z udokumentowanymi regionalnymi zasobami wód podziemnych.
    Działka o nr ewid. 1025 położona w strefie pośredniej wsi, tuż przy drodze lokalnej asfaltowej (ul. Polna) w bliskim sąsiedztwie posesji zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 10 i w pobliżu innych gruntów niezabudowanych oraz zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej. Usytuowana 150-200m od siedliska. Na terenie działki posadowiona jest nieczynna studnia kopana (obecnie przysypana ziemią). Działka posiada dostęp do infrastruktury technicznej: energetycznej niskiego napięcia i wodociągowej. Dojazd drogą asfaltową od ul. Polnej. Działkę przecina ukośnie i poprzecznie podziemna sieć wodociągowa, która zasila posesję 
z budynkiem mieszkalnym nr 10. Wzdłuż granicy z działką (od strony zachodniej) biegnie napowietrzna sieć energetyczna niskiego napięcia. Na gruncie przedmiotowej działki posadowione są dwa przelotowe słupy żelbetowe. Całość porośnięta trawą łąkową. Działkę ze względu na wąski i wydłużony kształt oraz niekorzystny przebieg sieci infrastruktury technicznej trudno byłoby zagospodarować zgodnie 
z przeznaczeniem – na cele zabudowy mieszkaniowej. 
    Działka o nr ewid. 439 położona w strefie peryferyjnej wsi, w odległości ok. 1.200,00m od siedliska. Grunt o kształcie wielokąta nieforemnego. Usytuowana w bliskim sąsiedztwie rzeki Piława, narażona na zalania powodziowe.  Działka w całości użytkowana jako grunt orny, co nie jest zgodne z ewidencją gruntów, gdzie występuje jako użytek zielony, ŁIV klasy botanizacyjnej. Na działce wykonano orkę jesienno-zimową. Stopień kultury rolnej od poniżej średniego do średniego. Droga dojazdowa słabej jakości  do wysokości rzeki i poniżej średnia wzdłuż rzeki w kierunku działki. Na gruncie brak słupów i sieci infrastruktury technicznej.
    Działki o numerze ewidencyjnym 162/2 i 136 położone są w sąsiedztwie przy tej samej drodze dojazdowej, w odległości ok 800m od siedliska. Kształt działek zbliżony do prostokątów, mocno wydłużony. Użytkowane są na cele rolne w całości jako grunty orne. Grunty o średniej bonitacji: przeważają klasy bonitacyjne: RIIIa, RIIIb. Stan drogi dojazdowej do działek od poniżej średniego do średniego. Wjazd od strony drogi jest średnio korzystny. Na całości działek wykonano zabieg agrotechniczny – orkę jesienno – zimową, bez zastosowania środków do produkcji rolnej. Stopień kultury rolnej od poniżej średniego do średniego. Pobliskie rowy melioracyjne są słabo utrzymane, zanieczyszczone i pozarastane chwastami. 

Istnieją rozbieżności stanu prawnego w rejestrze  gruntów oraz stanu faktycznego:
Działka o nr ewid 136 o areale 2,1029 ze zróżnicowanym sposobem użytkowania: grunty orne, pastwiska trwałe. Rozbieżności dotyczą oznaczenia opisów i użytków i konturów klas: wpis „pastwiska trwałe: PsIII o areale 0,2531ha” jest niezgodny ze stanem faktycznym – całość działki jest wykorzystywana jako grunt orny.
Działka o nr ewid. 439 o areale 0,7171 o sposobie użytkowania: łąki trwałe ŁIV Ha jest niezgodny ze stanem faktycznym – całość działki jest wykorzystywana jako grunt orny.  
    Suma oszacowania wynosi 262 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 196 800,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 240,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy 
w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg
.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis  z rejestru gruntów wraz 
z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.komornik-dzierzoniow.pl,   www.licytacje.komornik.pl
Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. 505 849 171.